2015-06-29

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I BYALAGET

Onsdag 15 Juli 2015 Klockan 18:00
Plats: Domaine Sånana, Percys vingård

Dagordning
 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän
 5. Årsmötet behörigen sammankallat
 6. Genomgång av styrelsens berättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 10. Framställningar från styrelsen och/eller inkomna motioner från medlemmar.
 11. Årsavgiften för kommande år 2015/2016.
 12. Valberedningen har ordet
 13. Val av ny styrelse, styrelseordförande, ledamöter och ev suppleanter.
 14. Val av revisorer, en ordinarie och en suppleant.
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Avslutande av mötet
Välkommen gamla och nya medlemmar i Norrekås och Örnahusens Byalag.

Inga kommentarer: