2012-09-11

Årsmöte Norrekås och Örnahusen Byalag 2012-07-25

1. Ordförande hälsade alla välkomna till mötet

2. Till ordförande för mötet valdes sittande

3. Till sekreterare för mötet valdes sittande

4. Till justeringsmän valdes Hans Henecke och Johan Edwards

5. Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen

6. Revisorn befann räkenskaperna i sin ordning. Det finns 4489,75 i kassan.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

8. Årsavgiften ligger kvar på 100 kr/år. Beslutades att medlemsavgiften i fortsättningen ska inbetalas via utskickat inbetalningskort.

9. Valberedningen föreslog en justering i den förslagna dagordning när det gäller punkterna 9-13.

10. Beslutades att styrelsen ska bestå av minst 5 ledarmöter.

11. Samtliga medlemmar sitter på 1 år.

12. Till ordförande valdes Anna Lancing, till sekreterare valdes Maria Wihlborg, till kassör omvaldes Pia Sigevall, till suppleanter valdes Oscar Carlgren och Kurt Lekås.

13. Valberedningen och revisorerna sitter kvar ytterligare ett år.

14. Inga motioner hade inkommet till mötet.

15. Frågan om vilka frågor Byalaget ska driva och vilken funktion den ska ha diskuterades. Alla medlemmar måste engagera sig. Frågan utvärderas igen på nästa årsmöte.

Efter mötet talade Hans Henecke om Örnahusen i världen. Tack Hans det var mycket intressant!

Vid pennan
Margareta Lekander

Justeras
Hans Henecke

Justeras
Johan Edwards

2012-07-26

Verksamhetsberättelse 2011 – 2012


.Verksamhetsberättelse 2011 – 2012 - Norrekås och Örnahusens Byalag


Styrelsen har träffats vid fyra tillfällen och ett medlemsmöte har hållits. Följande punkter har
behandlats;

Översiktsplanen

Den tidigare föreslagna översiktsplanen omvandlades till Områdesbestämmelser för

Norrekås och Örnahusen med omnejd. Kommunen återkom i april 2011 med en modifierad
plan för Norrekås och Örnahusen innehållande en viss reducering av tidigare föreslagen
förtätning av området. Byalaget hade reagerat kraftfullt mot den tidigare planen genom
kontakter med Kommunen och dess politiker och med Länsstyrelsen. Resultat hittills är att
man skjutit på det slutliga beslutet och minskat förtätningen något. En olycklig omständighet
är att en del av de avgivna förhandsbeskeden inte kan ändras trots att de strider mot
visionerna i planen.

Simrishamns kommuns vindkraftsplan

Styrelsen har i sitt yttrande föreslagit kommunen att vara mycket försiktig och inte förstöra
Österlens stora attraktionskraft - det öppna böljande landskapet vid havet. Styrelsen var
dock inte helt enig i denna fråga.

Skillinge Skola

Skolan har stor betydelse för hela området. Skillinge Leje, där ordföranden varit styrelse-
ledamot, har varit mycket aktivt och som stiftare medverkat till att en Stiftelse för en Fri
Skola håller på att bildas.

Hastighetsbegränsning sommartid

Trots Byalagets upprepade skrivelser till Transportstyrelsen, kontakter med kommunen
och polisen har vi inte fått gehör för våra krav att hastighetsbegränsa Örnahusvägen under
sommaren. Det har varit motsvarande problem för Skillinge Leje fram tills nu. I Skillinge är
förbättringar på gång, vilket den framtida styrelsen i byalaget bör kunna dra nytta av.

Sociala Aktiviter

Sedvanligt glöggparty hölls hos ordföranden i december. Vårstädning av stranden
genomfördes i april. Midsommarfirandet måste inställas på grund av regn.

Örnahusen 2012-07-06

För Styrelsen

Kurt Lekås

Årsmöte - Förslag till dagordning


Årsmöte Norrekås och Örnahusen Byalag 25 juli 2012

Förslag till dagordning

1. Årsmötet behörigen sammankallat

2. Val av ordförande för årsmötet

3. Val av sekreterare för årsmötet

4. Val av två justeringsmän

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Beslut om årsavgift

9. Val av ordförande för ett år

10. Val av sekreterare för två år

11. Beslut om antal styrelseledamöter

12. Val av ledamöterna för två år

13. Val av ledamöterna för två år

14. Övriga frågor. Ärenden som anmälts av styrelsen eller medlemmar minst

14 dagar före mötet.

15. Öppet forum. Ärende som ej anmälts i förväg men som mötet finner

viktiga att diskutera. Dock kan inga beslut fattas i dessa ärenden.

2012-06-22

TYVÄRR!

Dansen kring midsommarstången nere på stranden är inställt i år pga dåligt väder. Vi hoppas ändå att alla får en glad midsommar trots detta!

2012-06-11

Årsmöte 2012!

Årsmöte sker på vingården Sånana, Hävdavägen den 25 juli kl. 18.00.

Hjärtligt välkomna!

Midsommar!TYVÄRR! Dansen kring midsommarstången nere på stranden är inställt i år pga dåligt väder. Vi hoppas ändå att alla får en glad midsommar trots detta!

---------------
Vi firar traditionsenlig midsommar på ängen med början kl 14.00. Vi bjuder på grillad korv, musik och lekar. Ta gärna med blommor till midsommarstången!

Välkomna!

Loppis!


Den 24 juni mellan kl. 10.00 och 13.00 är det loppis i Örnahusen/Norrekås!

Samma plats som tidigare år på Hävdavägen. Inställt vid dåligt väder.

2012-03-19

Nytt från styrelsen den 25 februari 2012

- Översiktsplanen ligger utanför vår kontroll nu.

- Städning av stranden kommer att genomföras den 21 april kl. 10.00. Kusträddarna kommer att genomföra en skräpplockarmanifestation längs vissa kustavsnitt från Strömstad till Simrishamn denna dag. Även Skillinge leje kommer att ha sin strandstädning den 21 april av den anledningen.

- Nu är det dags att betala årsavgiften till Byalaget för 2012! Årsavgiften är på 100 kr och betalas till Bg 5967-6056.

Styrelsen