2010-10-18

Styrelsemöte Norrekås och Örnahusens byalag 2010-10-17

Närvarande: Anna Lancing, Kurt Lekås, Pia Sigevall, Jan Bergström, Maria Wihlborg och Margareta Lekander

 1. Genomgång av föregående protokoll.

 1. När det gäller översiktsplan för Örnahusen och Norrkås tar vi nya kontakter med kommunen så snart de nya politikerna har kommit på plats. Vi har fått stöd från Länsstyrelsen (se protokoll från mötet med kommunen 2010-08-30). Vi har även fått draghjälp från Ystad Allehanda i och med artiklar i tidningen.

Pia och Margareta sätter ihop en skrivning till samhällsbyggnadskontoret till nästa styrelsemöte.

Övriga frågor att ta upp i ärendet är hur man tänker kring utformningen av kommande bebyggelse och infrastrukturen i området.

 1. När det gäller hastighetsbegränsning på kustvägen har Jan Bergström tillskrivet Transportstyrelsen men även där blev det avslag. Detta beslut går inte att överklaga. Jan skriver till polisen och ber om skärpt trafikkontroll på vägen. Han tar även kontakt med Backåkra för att höra hur de har gått tillväga för att få begränsad hastighet under sommaren.

 1. Pia tittar på materialåtgång och kostnader för bänkar vid havet.

 1. Det är stora problem med att boende slänger trädgårdsavfall och grenar nere vid havet. Detta är förbjudet! Några av de negativa följderna av detta är att fiskarna får problem med att avfall och grenar fastnar i näten. Det blir också problem med att dräneringen som går genom området blir igensatt.

 1. Det är mycket glas och skräp nere vid stranden nu och byalaget beslutade därför att vi ska ha en ny städdag den 7 november med början kl. 11.00. STÄLL UPP OCH HJÄLP TILL ATT HÅLLA VÅR STRAND I GOTT SKICK!! Det tar bara någon timma om vi hjälps åt!

 1. Den 5-7 november är det Österlen lyser. Det vore trevlig om Örnahusen kunde lysa lite extra genom att alla tänder marschaller eller dylikt i sina trädgårdar. Byalagets styrelse kommer att sätta ut marschaller på fredagen på strategiska ställen i området.

 1. Det blir traditionsenlig glögg hos ordförande Kurt Lekås, Bernhard Nils väg 5 den 19 december mellan kl. 14-00 och 16.00. Välkomna!

 1. Nästa möte den 19 december kl.13.00.


Margareta Lekander /Anna Lancing


Sekreterare / Justeringsman

2010-09-05

Styrelsemöte 2010-08-22

Norrekås och Örnahusens byalag

Närvarande: Anna Lancing, Kurt Lekås, Pia Sigevall, Jan Bergström och Margareta Lekander
 1. Genomgång av årsmötesprotokoll.

  – Kurt ber Rickard Nicklasson att lägga ut stadgarna på byalagets hemsida.
  – Pia skickar ut påminnelse om att betala årsavgiften. Samtidigt skriver hon något om hur vi kan värva nya medlemmar till Byalaget.
  – Pia tar kontakt med Bjärshög ang. lukten från gödselspridningen på gården.
  – Anna pratar med Christer om karta över dagvattenledningarna för ev. rensning.

 2. Kurt tar över ansvaret för att företräda byalaget i frågan om ny översiktsplan för området.

  Kurt, Margareta och Anna uppvaktar kommunen efter valet. Styrelsens uppfattning är att vi kan företräda byalaget genom att godta den ursprungliga planen på ca. 40 hus.

 3. Transportstyrelsen har sagt nej till hastighetsbegränsning på kustvägen under sommaren.

  Vi samlar ihop alla skrivelser och undersöker om det är någon idé att uppvakta kommunen i frågan. Vi tar även kontakt med Skillinge leje för ett ev. samarbete i frågan.

 4. Hamnkrogen är såld och det blev ett överskott på 1,7 milj. i föreningen.

  Styrelsen lämnar förslag om att en del av pengarna används till enkla bänkar utmed havet mellan Norrekås och Örnahusen. Dessa föreslås vara av samma typ som de som finns mellan Norrekås och Skillinge. Pia undersöker och tar sedan kontakt med Thomas Lekander för att kontrollera kostnader för detta.

 5. Nästa möte 17 oktober kl. 15.00 hos Margareta Lekander

2010-04-02

Yttrande över Byskolornas framtida utveckling i Simrishamns kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen
Lilla Rådmansgatan 2
27222 Simrishamn


Yttrande över Byskolornas framtida utveckling i Simrishamns kommun

Byalaget Norrekås och Örnahusen vill framföra följande yttrande angående Barn- och utbildningsförvaltningen utredning angående byskolornas framtid i Simrishamns kommun.

1. Byskolorna i de större byarna har en utomordentligt stor betydelse för byarna och dess omgivnings utveckling. Såväl befolkningen som kommunen har ett stort intresse av att inflyttningen till byarna och kommunen i stort sett fortsätter och stärker kommunens skatteunderlag och byarnas möjligheter till behövlig service. Förutsättningar för barnfamiljer är därvid utomordentligt viktigt att lyfta fram.

2. Bedömning av kostnadssituationen för undervisningen i byskolorna kan därför inte enbart göras med utgångspunkt från enbart Barn- och utbildningsförvaltningen.. En bedömning av olika alternativa lösningar – där man inte tagit hänsyn till alla kostnader eller intäkter blir helt enkelt inte trovärdig.

3. De kalkyler som gjorts i utredningen har inte ens tagit hänsyn till samtliga kostnader och miljöeffekter i den totala utbildningsverksamheten – sålunda har inte skolskjutskostnaderna och dess miljöpåverkan beaktats. Även om en del kostnader hanteras på andra konton i kommunens verksamhet måste alla kostnader och intäkter som påverkar verksamheten tas med för att kunna göra rätt bedömning. Man får heller inte bortse ifrån att olika typer av skollokaler även har en stor betydelse för byarnas och dess omgivningars fritidsaktiviteter. Som kommuninvånare ser vi att det är viktigt inte minst för unga och äldre att denna tillgång bibehålls och dess utnyttjande uppmuntras och inte belastas med kostnader som omöjliggör verksamheter.

4. Byalaget anser vidare att hela skolverksamheten inom Simrishamns kommun snarast måste genomlysas inför den betydande förändring som väntas ske i antal elever och då särskilt gymnasieverksamheten. Långt större besparingar kan med stor sannolikhet göras inom detta område. Det är då viktigt att man inte demonterar den stabila och nödvändiga verksamheten för de unga vid nuvarande byskolor. Det är här incitamenten finns för många presumtiva inflyttningspersoner - inte minst företagare.Byalaget Norrekås och Örnahusen vill understryka vikten av att byskolorna i de större byarna behålls motiverat av dess stora betydelse för byarnas och dess omgivnings utveckling. Medborgarnas behov av service bör belysas mer kompetent och ur kommunens totalekonomiska situation före beslut tages i frågan.

Örnahusen 2010-03-16

För Byalaget Norrekås och ÖrnahusenJohan Edwards
Ordf.