2009-04-15

Medlemsmöte påskdagen den 12.3.2009 hos Pia Siegevall

Närvarande: Medlemmar – ca. 20, från styrelsen: Helena, Richard, Johan, Viveca och Hans

§ 1 . Rapportering kring diverse punkter

 • Skrivelse till Länstyrelsen angående sommarsänkning på kustvägen: Länstyrelsen yrkar på avslag men polisen säger ja. Vi har replikerat med ytterligare en skrivelse och pekat på bl.a polisens ja. Vi räknar med slutgiltigt svar i maj.
 • Picknick plats vid Risteören: Kommunen vill inte bidraga med material som vi hoppats på, resultatet blir nu att vi ”begraver” denna punkt för att ev. återkomma när tiderna är bättre.
 • Vägarna: BL går inte vidare utan arbetet med att förbättra vägarna och att dämpa hastigheten MÅSTE ske inom de vägsamfälligheter som finns representerade i området.

 • Namnfrågan: Vägarna är nu namnsatta och aktuell karta finns bl.a. att hämta på ”macken” i Skillinge. Tydligen stämmer kommunens egen karta för navigation INTE. Namnskyltar på vägarna kommer INTE att ombesörjas av kommunen utan här måste Vgsheterna agera.

  BL funderar kring frågan hur ev. namnskyltar skall se ut och uttalar en rekommendation så att vi inte får ”namnskylts kaos” i området. Diskussion nästa styrelsemöte.

 • Strandstädning: Årets städning genomförs samtidigt med Skillinge Leje och det blir lördagen den 25 april, samling vid Risteören.
 • Midsommarfirande vid havet: Start kl. 15.00 midsommarafton vid Katarina Zells äng.
 • Kollektivtrafiken i området: Kommunen har tillfrågat bl.a. BL angående önskemål om framtidens kollektivtrafik i kommunen. BL har inlämnat förslag om ny linjesträckning linje 577 som skulle innebära att boende i Norrekås/Örnahusen får förbättrad tillgång till kollektivtrafik. Förslaget har fallit i god jord och kommunen arbetar nu med Skåne trafiken för att undersöka vårt förslag.
 • Status ÖP: Beredningsarbetet är avslutat och planen har nu överlämnats till politiskt beslut, när vet vi ej.
 • ”Social plan”: BL har tittat på ett väckt förslag om att skapa en ”social plan” i området för gemensamma aktiviteter ex. fotboll, brännboll. Tilltänkt mark är tyvärr inte längre disponibel men kanske det finns alternativ. Vi undersöker detta. Diskussion nästa styrelsemöte.
 • Möteskalendern: Årsmötet genomförs lördagen den 1.8.2009 start 16.30. Plats – i vingården hos Percy. I anslutning till mötet kommer Percy att ge oss en presentation av sin verksamhet. Kanske läge för en picknickkorg med lite vin och ost??!!

  § 2 Övrigt:

 • Vi har ”ärvt” propellern från Lejet. Diskussion om vad detta innebär vid nästa styrelsemöte.
 • Brygga/Bron Örnahusen – vem sköter denna? BL kolla detta.
 • Kassören rapporterar kort om våra finansiella förehavanden och aktuellt antal medlemmar
 • Uppmaning från Marianne och Anders att vi ALLA skall hålla låg hastighet på våra vägar och föregå med gott exempel!

Vid pennan - Johan

2009-04-12

Fördjupad översiktsplan för Norrekås och Örnahusen med omnejd godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 2009-03-17

Enligt bild nedan har Samhällsbyggnadsnämnden nu skickat ärendet vidare till kommunfullmäktige. Klicka på bilderna om dom är otydliga at läsa.
Kommunen vill ha 30-gräns längs kusten

Citat från Ystadsallehanda, kanske ger hopp för en sommarsänkning av hastigheten på Örnahusvägen.... ?

http://www.ystadsallehanda.se/article/20090409/SIMRISHAMN/574206147/1067/SIMRISHAMN/&/Kommunen-vill-ha-30-grans-langs-kusten

Publicerad: 9 april 2009, 01:15

Simrishamn
Nedfarterna till Mälarhusen, Kyhl och Borrby strand bör vara 30-vägar. Det anser kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning, som vill trotsa Vägverket.Kommunen har tidigare velat sänka hastigheten på nedfarterna från 50 kilometer i timmen till 30 eftersom det bor många och rör sig mycket folk längs vägarna.

Vägverket har dock avstyrkt hastighetssänkningen.

Men eftersom kommunen beslutar om hastighetsbegränsningar inom tätbebyggda områden vill ksub envisas och ändå besluta om en sänkning av hastigheten.

När slutgiltigt beslut är fattat kan dock Vägverket överklaga kommunens beslut till länsrätten.

2009-04-11

Kartor med gatunamn från kommunen och företagarföreningen i Skillinge

Från Berit Roos på kommunen har vi fått följande 3 kartor över Norrekås och Örnahusen med aktuella vägnamn. Om man förstora upp kartorna i PDF-läsaren så syns vägnamn och annat ganska tydligt.
 1. Karta norra delen
 2. Karta mittersta delen
 3. Karta södra delen

Även företagarföreningen i Skillinge har tagit fram en karta som från påsken 2009 finns att tillgå i Skillinge-kiosken och ett utkast till denna finns också på länken nedan:

Styrelsemöte 2009-03-15 kl.15.00

Download the original attachment Styrelsemöte 2009-03-15 kl.15.00 hos Pia

Närvarande: Helena, Johan, Hans, Pia och Maria

§ 1 . Återapportering diverse punkter

 • Skrivelse till Vägverket angående sommarsänkning på kustvägen: Skrivelsen har skickats vidare av VV till Länstyrelsen (Förvaltningsjuridiska enheten – Marita Svensson) som beslutar i dessa frågor. Länstyrelsen har tillskrivits med förfrågan hur det går vidare och när vi kan räkna med besked.
 • Mail till kommunen Sara Lundström kommunträdgårdsmästare angående picknick plats vid Risteören: Sara har svarat att kommunen inte äger aktuell mark (hur hon nu kan veta det då vi inte specificerat tänkt plats) utan att detta måste vi ta med markägaren. Inget svar angående ”medverkan av kommunen – denna punkt tar vi upp när vi clearat med Viveka som äger marken i anslutning till Risteören (fortet).
 • Strandstädning: Årets städning genomförs samtidigt med Skillinge Leje och det blir lördagen den 25 april, samling vid Risteören för gemensam förflyttning till Spraggehusen där vi startar. Sopsäckar samt skottkärra medtages.
 • Midsommarfirande vid havet: Helena har kollat med Catharina Zell och vi får gärna vara på hennes äng. Start kl. 15.00 midsommarafton. Inbjudan skall utgå.
 • Besök i vingården hos Percy: Vi undersöker möjligheten att kombinera detta evenemang med årsmötet och om vi skulle kunna genomföra årsmötet hos Percy.
 • ”Social plan” för brännboll, fotboll etc.: Vi går vidare och kontaktar Tidala som arrenderar den aktuella ängen.
 • Vägarna: Vi skall tydligt kommunicera vid medlemsmötet att frågor som rör vägarna och dess skötsel måste tas i vägsamfälligheterna. Vi anser inte att Byalaget bör vara pådrivande, utan vi uppmanar medlemmarna i vägsamfälligheterna att agera.
 • Möteskalendern: Styrelsemötet söndagen den 28.6 flyttas till påföljande söndag dvs. den 5.7. Plats Johan’s växthus, start 15.00.

§ 2 Önskemål om hundbajstunnor vid Tångvägen:

Vi skriver till kommunen att vi önskar ett antal hundbajstunnor utefter Tångvägen. Området är populärt som hundrastplats med en hel del besökare som kommer dit i bil.

§ 3 Vad skall Byalaget göra, ambitionsnivå på vårt arbete!

Kort diskussion om möjliga aktiviteter. Vi anser att nuvarande nivå på vårt arbete är RÄTT.

§ 4 Medlemsmötet söndagen den 12.4 kl.15.00

Aktuella punkter nedan i tabellen (inte nödvändigtvis i denna ordning). Plats – Pia’s annex.


Punkt att bearbeta Vem förbereder

Picknick platsen Risteören:
 • Följa upp med Viveka angående placering
  och kommunen angående ”deltagande”

Strandstädningen:

 • Koordinera med Lejet så vi kan göra en gemensam avslutning med kaffe i gröngräset. Cleara även upphämtning av insamlade sopor.

Midsommarfirande:

 • Ordna fram material (skelett) till stång
 • Ev. musik – ide finns

”Sociala planen”:

 • Samtal med Tidala (arrenderar endast marken) och vi får lov att klippa en ”liten” plan.
 • Klippning av ytan? Olöst.
 • Donation av mål om vi får ställa upp dessa.

Årsmötet:

 • Undersöka med Percy om vi kan kombinera mötet med ett besök i hans vingård. Besked vid medlemsmötet påsken.

Johan


HelenaHans, Johan


Pia

???

Helena

Helena


Uppdatering hemsidan:
 • Uppdatera styrelsemedlemmar samt lägg in aktuella protokoll. Johan har protokoll om R saknar dem.

Richard


Hundbajstunnor vid Tångvägen:
 • Mail eller brev till kommunen med vårt önskemål – bakgrund, antal och placering.

Pia
1 Medlemsmötet på påskdagen:

Status aktuella frågor – vad har vi gjort:

 • Vår skrivelse på kommunen förfrågan angående önskemål kommunikationer.
 • Sommarsänkning: aktuell status Länstyrelsen tas fram innan mötet om vi ej fått svar.
 • Picknickplats Risteören: aktuell status efter samtal med Viveka och kommunen angående ev. materialmedverkan.
 • Vägarna: möte med S Hävdavägens VSFH och vårt inställning i frågan. Information om när nästa årsmöte VSFHerna (kontrollera detta)
 • Vägnamn: fråga för VSFHterna
 • ”Sociala planen”: bakgrund och målsättning. Om vi vet mer efter samtal med Tidala så informerar vi.
 • Strandstädningen: Uppslutning och ”resultat”
 • Översiktsplanen: Aktuell status – oklar nu när EMP slutat hur går vidare.Johan

Johan

Johan

Pia/Richard

Johan

Helena

Helena

Richard

2 Övriga punkter:
 • Information om inbrott i området.
 • Ekonomisk Rapport: status medlemmar som betalt, kassan etc.
 • LEADER: Kort information, finns ideer i publiken och finns frivilliga krafter?
 • Bygderådet: Vi skall bli medlem – informera om detta och vad rådet är. Vi betalar in avgiften NU. – bankgiro 5531-7655 (Johan har vidare uppgifter för inbetalningen)

Helena

Richard

Hans

Helena

Richard

3 Inbjudan:
 • Författa inbjudan medlemsmöte, strandstädning, samt midsommarfirande.
 • Skicka ut inbjudan per mail och post om mail saknas
 • Anslå inbjudan i info skåpen.

Johan

Richard

Johan

Skrivelse till vägverket

Vägverket
Attn: Mikael Olsson
Box 543
291 25 Kristianstad


Förslag om ”sommarsänkning” av hastigheten på kustväg 1500 genom Norrekås och Örnahusen.

Hej Mikael!

Byalaget Norrekås/Örnahusen representerar boende i Norrekås och Örnahusen – byarna ligger utefter väg 1500, ”kustvägen”, söder om Skillinge. Vi önskar att Vägverket beslutar om sänkt hastighet under sommaren på vägavsnittet genom byarna.

 1. Ett stort antal nya fastigheter har tillkommit i området under de senaste åren. Detta har resulterat i att antalet motorfordon och cyklar som använder Kustvägen för att angöra det lokala vägnätet samt att korsa vägen på väg ner till havet ökat kraftigt. Många utfarter ligger skymda och ofta krävs kraftiga inbromsningar på Kustvägen när bilar och cyklar sakta och försiktigt svänger ut på Kustvägen – inte sällan handlar det om bilister som kör långt över de tillåtna 70 km/h. Sträckan är rak och inbjuder ”naturligt” till höga hastigheter. Problemen uppträder företrädesvis under sommarmånaderna då trafiken tidvis är att beteckna som tät.

 1. Vi är glada att vi har ett sommar bageri i Örnahusen, det är mycket framgångsrikt och antalet kunder ökar för varje år. Flertalet kunder som kör bil eller cyklar till bageriet färdas utefter Kustvägen eller korsar denna på sin väg till butiken. En grupp av kunder är barnfamiljer på cykel som tar en sväng via bageriet på väg ner till stranden.

 1. Antalet besökare som under sommaren väljer att cykla ökar, det ligger i tiden. Kustvägen är smal och tillåter inte att cyklister passeras vid möte. Detta leder till vansinnes omkörningar i hög hastighet i slalom mellan cyklisterna. Förra sommaren inträffade två allvarliga incidenter där just cyklist och bilist var inblandade på den aktuella sträckan. Båda händelserna krävde ambulansutryckning. Frågan är inte om utan när nästa olycka inträffar.

  Vi boende i området cyklar sällan på Kustvägen under sommaren p.g.a. den höga risk som vi upplever att hastigheten utgör.


Norrekås/Örnahusen är typiska sommarbyar – det är under de sommar månaderna som befolkningen i området exploderar och belastningen på vägnätet är som störst. Vi ber därför Vägverket att hastigheten genom byarna skall sänkas under sommarmånaderna från de normalt tillåtna 70 Km/h till 50 Km/h. Vi noterar att denna typ av sommarsänkning redan tillämpas på Kustvägen vid bl.a. Kåseberga.

Vi vore tacksamma om vägverket kunde agera skyndsamt så att vi redan kommande sommar får uppleva en förbättrad trafikmiljö, inte minst för de oskyddade trafikanterna.

Hälsningar

Helena Åkesson
Norrekås/Örnahusen’s Byalag
Örnahusen 3:10
276 36 Borrby

Styrelsemöte 2009-02-08 klockan 1800

Styrelsemöte 2009-02-08 klockan 1800

Närvarande: Helena, Johan och Hans

§ 1 . Skrivelse till Vägverket angående ”sommarsänkning” på Kustvägen
Vi gick igenom skrivelsen och gjorde en del mindre ändringar.

§ 2 Vad skall Byalaget göra
Kort diskussion om möjliga aktiviteter….Följande förslag enades vi kring men denna punkt måste diskuteras vid nästa SM där förhoppningsvis fler ledamöter kan deltaga.

 • Strandstädning, vi upprepar denna positiva aktivitet.
  Tid skall koordineras med Skillinge Leje.
 • Anlägga en enkel ”picknick” plats vid fortet Risteören, enkelt markfast bord/bänkar.
  Vi skall undersöka om kommunen kan bidraga.
 • Studiebesök hos Percy i vingården, eller som Hasse trodde vinägergården.
  Vi kollar med Percy.
 • ”Anlägga social yta”, plats för fotboll, brännboll eller andra gemensamma aktiviteter.
  Vi måste diskutera vidare.
 • Midsommarfirande, en gemensam aktivitet för byarna. Lära känna och svetsa samman. Enkla former, Tänkt plats – Katarina Zells äng vid havet.
  Vi sonderar möjligheterna till plats och diskuterar senare vad och hur!

§ 3 Möteskalendern

Sönd.15.3 kl. 15, förberedelse inför Påskmötet som är medlemsmöte
Sönd.12.4 kl. 15, medlemsmöte på Påskdagen
Sönd.28.6 kl. 15, styrelsemöte, plats – växthuset hos Johan
Lörd. 1.8 kl. 16.30. årsmöte – förhoppningsvis hos AnnTheres


§ Att göra Vem gör Bis wann
1. Skrivelse vägverket:
 • Skicka in

Helena

omg.
2.
Aktiviteter Byalaget:
 • Höra med kommunen - ang. ”picknick” plats
 • Strandstädningen –

  koordinera med Lejet

 • Midsommar – kolla med

  Katarina ang. plats  Johan

  Helena

  Helena15.3

15.3

15.3

Styrelsemöte 2008-11-23 klockan 1500

Styrelsemöte 2008-11-23 klockan 1500

Närvarande: Helena, Maria, Rickard och Johan

§ 1 . Vinteraktivitet

Byalaget bjuder alla medlemmar på glögg –

Söndagen den 21.12 – klockan 15-16.

Plats, i Sverkers Hus dvs. hemma hos Johan Edwards Örnahusen 28:23 (fungerade ej med förslaget Månström)

Vid detta tillfälle skall Ingvar och de andra organisatörerna (guiderna) vid senaste sommarens byavandringar tackas.

En del att förbereda – se nedan.

§ 2 Medlemsavgiften

Flera medlemmar har inte betalt årsavgiften. Rickard har detaljer men ingen sammanställ lista. I samband med inbjudan glögg skickar vi en ”hälsning” från ordförande som kort redogör för de senaste händelserna/aktiviteterna. Efter denna skrivelse skickas separat en påminnelse till de medlemmar som inte har betalt.

§ 3 Samverkan med vägsamfälligheterna

Pia och Rickard träffade nyligen Titti, ordförande i Hävdavägens vägsamfällighet (södra delen). Mötet avlöpte bra och i positiv stämning. Förslag från mötet att VSF skall få publicera material på vår hemsida (ex. protokoll, kartor med aktuella vägar markerade, namn på funktionärer etc) bejakar vi – och det är ju ett bra steg i riktning mot samarbete. Nästa steg måste vara att medlemmar i VGSheterna aktiverar sig och tar diskussionen i resp. VGS kring aktuella frågor.

§ 4 Byamötet

Byamötet den 14 september på Nya Ankaret var mycket välbesökt. Johan och Helena närvarade från vår sida. Angående ÖP fick vi veta att den inte slutbehandlats pga resursbrist och att inget besked kunde lämnas när beslut kan förväntas. Kollektivtrafik var en stor punkt och kommunen redogjorde för sitt synsätt att prioritera existerande linjenät och satsa på ökad turtäthet, Anropsstyrd kollektivtrafik diskuterades ej.

Vi har nu fått en skrivelse från Benny Nilsson, utredningsansvarig i kommunen för ”Trafikplanering i Skommun” och vi har blivit inbjudna att inkomma med ideer och önskemål kring framtidens kollektivtrafik. Också vill kommunen vet hur nuvarande utbud av kollektivtrafik bättre skall nå ut till medborgarna. Vi beslöt att skicka in ett yttrande med följande innehåll:

 • Förändrad linjesträckning buss 575 via Örnahusen till Ö Hoby och Borrby istället för via Kvarnby. Detta skulle dramatiskt öka tillgängligheten för alla boende i vårt område.
 • Anföra ide om att ”mappa” resor i området för att skapa en webbaserad ”börs” där behov och utbud av privatresor kan ”mötas” – en slags ”resamed funktion”. Liknande program finns redan i ex. Kalmar län och detta skulle ju definitivt vara ett bidrag till att förbättra tillgängligheten i området samt ett bidrag till en bätter miljö.

§ 5 hastigheten på Örnahusvägen

Vi beslöt att tillskriva Vägverket – kommunen verkar inte intresserad och prioriterar andra frågor. Följande argument/punkter skall tas upp:

 • Vi önskar ”sommarsänkning till 50 km/h från Norrekås till utfart Örnahusen.
 • Sommarsänkning existerar redan på vägen ex. vi in-utfart Kåseberga
 • Ökad cykeltrafik på vägen
 • Många och ökat antal in-och utfarter utefter vägavsnittet
 • Ökad bebyggelse i området – totalt mer trafiik in/ut

§ 6 Övriga punkter

Medlemskap Bygderådet Skommun – JA, vi skall vara medlemmar. Kostar 100.-

Vägnmansskyltar – beslut, inget för Blet utan här måste VSFheterna agera och detta skall ske genom att medlemmarna i resp. VRF trycker på.

Nästa möte – sker den 1.2.2009 15.00 hemma hos Maria W.

§ Att göra Vem gör När ska det vara klart
1. Byaglögg:
 • Inbjudan:
  1. mail – till medl. som har mail
  1. post – till medl. utan mail
  2. anslagstavlorna

 • inköp glögg och tillbehör
 • ta med glöggkoppar
 • tillverka enkelt bildhäfte som tackgåva


Johan

Rickard

Helena

Johan

Johan

Helena, Maria

Rickard, Maria

21.12

omg

omg

omg


21.12

2. Medlemsavgiften:
 1. Skriva ”hälsning” från ordförande
 2. Skicka ut ”hälsningen – tillsammans med inbjudan glögg.

Helena

Se listan ovan för inbjudan glögg


omg.

omg.

3. Vägsamfälligheterna:
 1. Kontakta Titti och få material som kan publiceras på vår hemsida.
Rickard
4. Byamötet och skrivelsen kring kollektivtrafik:
 1. Författa svar på skrivelse – se ovan
 2. Spåna kring ”mappning” av reserörelser i området. Kanske vi kan få bidrag och också intressera andra partner?


Johan

Rickard, HasseOmg.

1.2.2009

5. Övrigt:
 1. Författa skrivelse till vägverket, utgångspunkt i redan existerande skriftväxling samt argumenten ovan.

Johan

Senast

1.2.2009


Styrelsemöte 2008-10-05

NorrkeåsÖrnahusens Byalag – Protokoll möte

Tid: Söndagen den 5 september 2008

Närvarande: Helena, Pia, Maria, Richard Johan och Hans

Extra möte med anledning av att kommunen kallat till byamöte tisdagen den 14 september, samt oklarheter angående hur vi skall hantera ”vägsamfällighetsfrågan”.

Punkt Beslut Anm:
Byamötet – aktuella frågor som vi vill få svar på Vi tar upp följande frågor:
 1. ÖP
  • Aktuell status, varför dröjer beslut, något oklart?
  • Praktisk tillämning – vad kan vi förvänta oss?
  • Finns ju flera beslut om bygglov som strider mot föreslagen ÖP?
  • Andra dokument/bestämmelser som vägleder i kommunens arbete ex. Strandskydd?
  • Finns planer kring att utvidga ytor inom detaljplanelagt område?

 1. Kommunikationer
  • Behov av att kunna utnyttja kollektivtrafik – bl.a gott om ungdomar i området.
  • Hur agera om vi vill verka för en omläggning eller utvidgning av kollektivtrafiken? Samarabete kommunen byalaget?

  ”Förslag: Anropsstyrd kollektivtrafik”

Johan, Helena och Hans planerar att deltaga, ev. deltar också andra styrelse medlemmar.
Vägsamfälligheterna Vi kallar inte nu till gemensamt möte – 3 samfälligheter. Steg 1. blir nu att ta en informell ”kopp” med Titti, ordförande i Hävdavägen syd, för att känna av uppfattning i frågan kring vägstandard, hastigheter etc. Sedan diskussion i byalaget och beslut om hur gå vidare.

Vi informerar Vägsamfälligheten angående punkten ”hastighet Örnahusvägen”

Pia och Richard träffar Titti Eklöv någon gång under de kommande veckorna., fråga som ”intresserar flera medlemmar”.
Nästa möte Söndagen den 23 november, 15.00 hos Maria.
Extra punkt – medlemsavgifter Dåligt resultat – Richard mailar nu till alla medlemmar ( de som har mail) som ännu inte betalt

Johan antecknade

Styrelsemöte 2008-09-07 klockan 1700

Styrelsemöte 2008-09-07 klockan 1700

Närvarande: Helena, Pia, Maria och Hans

§ 1 Vägfrågan.

En karta som markerar vilka vägar som har bidrag och vilka som är enskilda finns hos byalaget för att reda ut helheten. Frågan om kommunens inblandning i ex ”Tångvägen” måste redas ut.

Specifika frågor om vägar samlas ihop, men kommer inte att arbetas med innan vi har en kontroll över helheten.

§ 2 Hastighet på Örnahusvägen

Frågan har drivits av enskilda intressen under åren. De skrivelser som finns i ärendet ska samlas in, för att kunna driva vidare frågan. Realistisk målsättning skulle kunna vara att få ner hastigheten till 50 km/t under sommaren.

§ 3 Samverkan med vägsamfälligheterna

I enlighet med viljeinriktningen som togs på årsmötet kommer byalaget att bjuda in vägsamfälligheterna för att öppna upp för en dialog om samverkan.

E n viktig fråga att titta på vid det tillfället är möjligheten till EU-bidrag.

Förslag på tid 25 okt kl 1400.

§ 4 Bjuda in kommunen

Byalaget kommer att bjuda in kommunens representanter för ett dialogmöte. Frågor som kan tas upp är: Belysning av vägar, vägskyltning, bygglovshantering och översiktsplan.

Förslag på tid vecka 2 kl 1600.

§ 5 Nästa möte 23 november kl 15:00. Förslag på plats: hos Maria Wihlborg

Handlingsplan:

Att göra Vem gör När ska det vara klart
1. Prata med Jan Bergström om skrivelse till länsstyrelsen Pia 25 okt
2. Vägskyltning, vilka tankar har kommunen? Stefan Tellman frågas Hans 25 okt
3. Bjuda in kommunen till en träff med byalaget Johan 23 nov ska förfrågan skett
4. Belysning. Kontrollera med kommunen om deras tankar Hans 23 nov
5. Möte med vägsamfälligheterna. Bjuda in Helen, Johan okt

Konstituerande styrelsemöte söndagen den 3/8 2008

PROTOKOLL NORREKÅS OCH ÖRNAHUSENS BYALAG

Konstituerande styrelsemöte söndagen den 3/8 2008

Närvarande:

Pia Sigevall, Maria Wihlborg, Helena Åkesson, Johan Edwards, Richard Niklasson, Hans Henecke

Ej närvarande:

Viveka Petrén

  1. Den nyvalda styrelsen sammanträdde i direkt anslutning till byalagets årsmöte och beslutade följande:
   Kassör 1 år – Richard
   Sekreterare 1 år – Johan
   Ordförande 1 år – Helena
  1. Nästa möte och bl.a. avstamp för de på årsmötet beslutade arbetspunkterna blir:
   Söndagen den 7/9 kl. 17.00 hos Pia Sigevall
  1. Richard uppdaterar byalagets hemsida med de nya styrelseledamöterna.
  1. Styrelsen beslöt att byalagets stadgar samt styrelseprotokoll skall publiceras på byalagets hemsida www.ornahusen.nu.
Protokollförare:

3 augusti 2008

Johan Edwards

Årsmöte Norrekås och Örnahusen Byalag 2008-08-03

Årsmöte Norrekås och Örnahusen Byalag 2008-08-03

 1. Årsmötet godkändes behörigen sammankallat och dagordning godkänd.
 2. Som ordförande för mötet valdes Hans Henecke.
 3. Som sekreterare vid mötet valdes Pelle Undén.
 4. Som justeringsmän valdes Elisabeth Magntorn och Kurt Lekås.
 5. Pelle Undén läste upp styrelsens Verksamhetsberättelse och redogjorde särskilt för vägnamnsprojektet.
 6. Verksamhetsberättelsen godkändes.
 7. Richard redogjorde för ekonomin och läste upp revisorernas berättelse vilken godkändes.
 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 9. Beslutades att årsavgiften för verksamhetsåret 2008 – 2009 skall vara 100 kr.
 10. Inför val av styrelse föreslog Hans Henecke att valperioden skall gälla mellan årsmötena och ej som nu 1/7 - 30/6. Ekonomiredovisningen löper dock som tidigare 1/7 - 30/6. Möjligen skall två årsmöten godkänna förslaget för att bli giltigt.
  Valdes därefter Helena Åkesson till ordförande på 1 år.
 1. Mötet fastställde att totalt sju styrelseledamöter skall väljas.
 2. Valdes Pia Sigevall, MariaWihlborg och Viveka Petrén på 2 år.
 3. Valdes Hans Henecke, Johan Edwards och Richard Niklasson på 1 år.
 4. Till valberedning valdes Anki Edwards, sammankallande, Pelle Larsson och Pelle Undén.
 1. Diskuterades Pelles frågor 1 och 2 samt styrelsens samordning mellan vägsamfälligheterna.
  Beslutades att styrelsen skall arbeta för samverkan mellan vägföreningarna och byalaget rörande frågor som väghållning, hastighetsbegränsning, beläggning och begränsning av obehörig trafik.
  Beslutades också att frågan om 50-begränsning på Örnahusvägen genom byn skall drivas. I andra hand skall begäras ”sommarsänkning” till 50 km/tim.
 1. Hans redogjorde något om hur beslut tas gällande Översiktsplanen.
  Richard informerade om hemsidan och att utskick går med e-post.
  Ett medlemsmöte kommer sannolikt att hållas under påskhelgen 2009.

Mötesordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Ordförande Vid protokollet

Helena Åkesson Pelle Undén

Justeras

Elisabeth Magntorn Kurt Lekås