2017-06-18

ÅRSMÖTE I BYALAGET 2017


  • Torsdagen den 20 juli 2017
  • Klockan 1900
  • Plats: Vingården Domän Sånana, Hävdavägen 36

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän
5. Årsmötet behörigen sammankallat
6. Genomgång av styrelsens berättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionsberättelse.
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Framställningar från styrelsen och/eller inkomna motioner från medlemmar.
11. Årsavgiften för kommande år 2017/18.
12. Valberedningen har ordet
13. Val av ny styrelse, styrelseordförande, ledamöter och ev suppleanter.
14. Val av revisorer, en ordinarie och en suppleant.
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Avslutande av mötet

Välkomna gamla och nya medlemmar i Norrekås och Örnahusens Byalag!

Inga kommentarer: