2009-11-22

Styrelsemöte Norrekås och Örnahusens byalag

2009-11-18 hos Kurt Lekås

 1. Närvarande: Johan Edwards, Anna Lancing, Pia Sigevall, Jan Bergström, Kurt Lekås och Maria Wihlborg
 1. Föregående protokoll:

  Lades till handlingarna.

 1. Översiktsplanen:

  Styrelsen diskuterade läget för den nya Översiktsplanen för Örnahusen och Norrekås. Det uppdrogs åt sekreteraren att göra ett förslag till yttrande på basis av styrelsediskussionen där planens grund principer bejakas samtidigt som det konstateras att den praktiska tillämpning uttryckt i planen inte är acceptabel i nuvarande form. Dessutom stämmer inte utryckta policies med förslagen till praktisk handling.

 1. Vad har hänt med buss och hastighetsfrågan?
  • Byalaget verkar för fartsänkning på kustvägen under sommarmånaderna. Kontakter har tagits med såväl Vägverket och kommunen för att driva om frågan. Negativt besked har erhållits från Länstyrelsen. Frågan har överklagats och vi får avvakta.
  • Byalaget verkar för att bussen till Simrishamn/Skillinge/Ystad går via Borrbyvägen. I princip är kommunen positiv men den längre körsträckan leder till högre kostnader som för närvarande inte finns medel till. Olika signaler som är mer positiva har hörts rycktes vägen. Frågan är levande.
 1. Information till medlemmar

  Kassören sänder ut en hälsning till medlemmarna och informerar om glöggmottagning hos ordföranden den 20 december kl 1500

 1. Den skadade tångvägen

  Maria har varit i kontakt med kommunen. Eftersom tångvägen är en del av Skåne leden borde det kunna vara ett ansvar för kommunen att skydda stranden. Maria återkommer till styrelsen när svar har erhållits.

 1. Övriga frågor

  Johan informerade en skrivelse angående Kommunens Bygde råd. Intreserad av dessa frågor är välkomna att höra av sig till Ordf eller sekr.

 1. Nästa styrelsemöte

  2010-02-10 hos Jan Bergström, kl 1900

Örnahusen 2009-11-18

Kurt Lekås Johan Edwards

Sekreterare Justeringsman

Inga kommentarer: