2010-04-02

Yttrande över Byskolornas framtida utveckling i Simrishamns kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen
Lilla Rådmansgatan 2
27222 Simrishamn


Yttrande över Byskolornas framtida utveckling i Simrishamns kommun

Byalaget Norrekås och Örnahusen vill framföra följande yttrande angående Barn- och utbildningsförvaltningen utredning angående byskolornas framtid i Simrishamns kommun.

1. Byskolorna i de större byarna har en utomordentligt stor betydelse för byarna och dess omgivnings utveckling. Såväl befolkningen som kommunen har ett stort intresse av att inflyttningen till byarna och kommunen i stort sett fortsätter och stärker kommunens skatteunderlag och byarnas möjligheter till behövlig service. Förutsättningar för barnfamiljer är därvid utomordentligt viktigt att lyfta fram.

2. Bedömning av kostnadssituationen för undervisningen i byskolorna kan därför inte enbart göras med utgångspunkt från enbart Barn- och utbildningsförvaltningen.. En bedömning av olika alternativa lösningar – där man inte tagit hänsyn till alla kostnader eller intäkter blir helt enkelt inte trovärdig.

3. De kalkyler som gjorts i utredningen har inte ens tagit hänsyn till samtliga kostnader och miljöeffekter i den totala utbildningsverksamheten – sålunda har inte skolskjutskostnaderna och dess miljöpåverkan beaktats. Även om en del kostnader hanteras på andra konton i kommunens verksamhet måste alla kostnader och intäkter som påverkar verksamheten tas med för att kunna göra rätt bedömning. Man får heller inte bortse ifrån att olika typer av skollokaler även har en stor betydelse för byarnas och dess omgivningars fritidsaktiviteter. Som kommuninvånare ser vi att det är viktigt inte minst för unga och äldre att denna tillgång bibehålls och dess utnyttjande uppmuntras och inte belastas med kostnader som omöjliggör verksamheter.

4. Byalaget anser vidare att hela skolverksamheten inom Simrishamns kommun snarast måste genomlysas inför den betydande förändring som väntas ske i antal elever och då särskilt gymnasieverksamheten. Långt större besparingar kan med stor sannolikhet göras inom detta område. Det är då viktigt att man inte demonterar den stabila och nödvändiga verksamheten för de unga vid nuvarande byskolor. Det är här incitamenten finns för många presumtiva inflyttningspersoner - inte minst företagare.Byalaget Norrekås och Örnahusen vill understryka vikten av att byskolorna i de större byarna behålls motiverat av dess stora betydelse för byarnas och dess omgivnings utveckling. Medborgarnas behov av service bör belysas mer kompetent och ur kommunens totalekonomiska situation före beslut tages i frågan.

Örnahusen 2010-03-16

För Byalaget Norrekås och ÖrnahusenJohan Edwards
Ordf.

Inga kommentarer: