2012-07-26

Årsmöte - Förslag till dagordning


Årsmöte Norrekås och Örnahusen Byalag 25 juli 2012

Förslag till dagordning

1. Årsmötet behörigen sammankallat

2. Val av ordförande för årsmötet

3. Val av sekreterare för årsmötet

4. Val av två justeringsmän

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Beslut om årsavgift

9. Val av ordförande för ett år

10. Val av sekreterare för två år

11. Beslut om antal styrelseledamöter

12. Val av ledamöterna för två år

13. Val av ledamöterna för två år

14. Övriga frågor. Ärenden som anmälts av styrelsen eller medlemmar minst

14 dagar före mötet.

15. Öppet forum. Ärende som ej anmälts i förväg men som mötet finner

viktiga att diskutera. Dock kan inga beslut fattas i dessa ärenden.

Inga kommentarer: