2012-07-26

Verksamhetsberättelse 2011 – 2012


.Verksamhetsberättelse 2011 – 2012 - Norrekås och Örnahusens Byalag


Styrelsen har träffats vid fyra tillfällen och ett medlemsmöte har hållits. Följande punkter har
behandlats;

Översiktsplanen

Den tidigare föreslagna översiktsplanen omvandlades till Områdesbestämmelser för

Norrekås och Örnahusen med omnejd. Kommunen återkom i april 2011 med en modifierad
plan för Norrekås och Örnahusen innehållande en viss reducering av tidigare föreslagen
förtätning av området. Byalaget hade reagerat kraftfullt mot den tidigare planen genom
kontakter med Kommunen och dess politiker och med Länsstyrelsen. Resultat hittills är att
man skjutit på det slutliga beslutet och minskat förtätningen något. En olycklig omständighet
är att en del av de avgivna förhandsbeskeden inte kan ändras trots att de strider mot
visionerna i planen.

Simrishamns kommuns vindkraftsplan

Styrelsen har i sitt yttrande föreslagit kommunen att vara mycket försiktig och inte förstöra
Österlens stora attraktionskraft - det öppna böljande landskapet vid havet. Styrelsen var
dock inte helt enig i denna fråga.

Skillinge Skola

Skolan har stor betydelse för hela området. Skillinge Leje, där ordföranden varit styrelse-
ledamot, har varit mycket aktivt och som stiftare medverkat till att en Stiftelse för en Fri
Skola håller på att bildas.

Hastighetsbegränsning sommartid

Trots Byalagets upprepade skrivelser till Transportstyrelsen, kontakter med kommunen
och polisen har vi inte fått gehör för våra krav att hastighetsbegränsa Örnahusvägen under
sommaren. Det har varit motsvarande problem för Skillinge Leje fram tills nu. I Skillinge är
förbättringar på gång, vilket den framtida styrelsen i byalaget bör kunna dra nytta av.

Sociala Aktiviter

Sedvanligt glöggparty hölls hos ordföranden i december. Vårstädning av stranden
genomfördes i april. Midsommarfirandet måste inställas på grund av regn.

Örnahusen 2012-07-06

För Styrelsen

Kurt Lekås

Inga kommentarer: