2009-08-08

Årsmöte 2009-08-01 i Percys vingård

 1. Årsmötet godkändes behörigen sammankallat och dagordning godkänd.
 2. Som ordförande för mötet valdes Helena Leander Åkesson.
 3. Som sekreterare vid mötet valdes Johan Edwards.
 4. Som justeringsmän valdes Pia Sigevall och Margareta Olofsson
 5. Johan Edwards läste upp styrelsens Verksamhetsberättelse.
 6. Richard redogjorde för ekonomin och läste upp revisorernas berättelse vilken godkändes. Ingående balans 1231.-, utgående 4243.-, antal medelmmar (hushåll) – 34 stycken.
 7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 8. Beslutades att årsavgiften för verksamhetsåret 2009– 2010 skall vara 100 kr.
 9. Johan Edwards valdes till ordförande på 1 år.
 10. Mötet fastställde att totalt sju styrelseledamöter skall finnas, därav väljs 4 på detta möte..
 11. Följande personer valdes till nya styrelseledamöter för 2 år: Kurt Lekås, Anna Lancing, Stellan Sjölin samt Jan Bergström
 12. Till valberedning valdes Hans Henecke samt Percy Månsson
 13. Till revisorer återvaldes Tore och Ann-Britt Åberg
 14. Öppet forum (för styrelsen att ta tag i)
  • Finns det möjlighet att ”sätta in namn” på de boende på kartor över området?
  • Picknickplats Risteören – låt inte förslaget falla pga avsaknad av medel, kanske det finns sponsorer som kan bidraga?
  • Tångvägen, avspärrningar utefter vägen aktuellt fall vid ”gula villan”.
  • Samarbete med Lejet bl.a. i skolfrågan

Efter mötet – Percy berättade om sin vinodlar verksamhet och vi fick smaka på ”resultatet”.

Antal deltagare 26 – ca. 18 hushåll.

Mötesordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Ordförande / Vid protokollet

Helena Leander / Åkesson Johan Edwards

Justeras

Pia Sigevall / Margareta Olofsson

Inga kommentarer: