2009-04-11

Årsmöte Norrekås och Örnahusen Byalag 2008-08-03

Årsmöte Norrekås och Örnahusen Byalag 2008-08-03

 1. Årsmötet godkändes behörigen sammankallat och dagordning godkänd.
 2. Som ordförande för mötet valdes Hans Henecke.
 3. Som sekreterare vid mötet valdes Pelle Undén.
 4. Som justeringsmän valdes Elisabeth Magntorn och Kurt Lekås.
 5. Pelle Undén läste upp styrelsens Verksamhetsberättelse och redogjorde särskilt för vägnamnsprojektet.
 6. Verksamhetsberättelsen godkändes.
 7. Richard redogjorde för ekonomin och läste upp revisorernas berättelse vilken godkändes.
 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 9. Beslutades att årsavgiften för verksamhetsåret 2008 – 2009 skall vara 100 kr.
 10. Inför val av styrelse föreslog Hans Henecke att valperioden skall gälla mellan årsmötena och ej som nu 1/7 - 30/6. Ekonomiredovisningen löper dock som tidigare 1/7 - 30/6. Möjligen skall två årsmöten godkänna förslaget för att bli giltigt.
  Valdes därefter Helena Åkesson till ordförande på 1 år.
 1. Mötet fastställde att totalt sju styrelseledamöter skall väljas.
 2. Valdes Pia Sigevall, MariaWihlborg och Viveka Petrén på 2 år.
 3. Valdes Hans Henecke, Johan Edwards och Richard Niklasson på 1 år.
 4. Till valberedning valdes Anki Edwards, sammankallande, Pelle Larsson och Pelle Undén.
 1. Diskuterades Pelles frågor 1 och 2 samt styrelsens samordning mellan vägsamfälligheterna.
  Beslutades att styrelsen skall arbeta för samverkan mellan vägföreningarna och byalaget rörande frågor som väghållning, hastighetsbegränsning, beläggning och begränsning av obehörig trafik.
  Beslutades också att frågan om 50-begränsning på Örnahusvägen genom byn skall drivas. I andra hand skall begäras ”sommarsänkning” till 50 km/tim.
 1. Hans redogjorde något om hur beslut tas gällande Översiktsplanen.
  Richard informerade om hemsidan och att utskick går med e-post.
  Ett medlemsmöte kommer sannolikt att hållas under påskhelgen 2009.

Mötesordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Ordförande Vid protokollet

Helena Åkesson Pelle Undén

Justeras

Elisabeth Magntorn Kurt Lekås

Inga kommentarer: