2009-04-11

Styrelsemöte 2009-03-15 kl.15.00

Download the original attachment Styrelsemöte 2009-03-15 kl.15.00 hos Pia

Närvarande: Helena, Johan, Hans, Pia och Maria

§ 1 . Återapportering diverse punkter

 • Skrivelse till Vägverket angående sommarsänkning på kustvägen: Skrivelsen har skickats vidare av VV till Länstyrelsen (Förvaltningsjuridiska enheten – Marita Svensson) som beslutar i dessa frågor. Länstyrelsen har tillskrivits med förfrågan hur det går vidare och när vi kan räkna med besked.
 • Mail till kommunen Sara Lundström kommunträdgårdsmästare angående picknick plats vid Risteören: Sara har svarat att kommunen inte äger aktuell mark (hur hon nu kan veta det då vi inte specificerat tänkt plats) utan att detta måste vi ta med markägaren. Inget svar angående ”medverkan av kommunen – denna punkt tar vi upp när vi clearat med Viveka som äger marken i anslutning till Risteören (fortet).
 • Strandstädning: Årets städning genomförs samtidigt med Skillinge Leje och det blir lördagen den 25 april, samling vid Risteören för gemensam förflyttning till Spraggehusen där vi startar. Sopsäckar samt skottkärra medtages.
 • Midsommarfirande vid havet: Helena har kollat med Catharina Zell och vi får gärna vara på hennes äng. Start kl. 15.00 midsommarafton. Inbjudan skall utgå.
 • Besök i vingården hos Percy: Vi undersöker möjligheten att kombinera detta evenemang med årsmötet och om vi skulle kunna genomföra årsmötet hos Percy.
 • ”Social plan” för brännboll, fotboll etc.: Vi går vidare och kontaktar Tidala som arrenderar den aktuella ängen.
 • Vägarna: Vi skall tydligt kommunicera vid medlemsmötet att frågor som rör vägarna och dess skötsel måste tas i vägsamfälligheterna. Vi anser inte att Byalaget bör vara pådrivande, utan vi uppmanar medlemmarna i vägsamfälligheterna att agera.
 • Möteskalendern: Styrelsemötet söndagen den 28.6 flyttas till påföljande söndag dvs. den 5.7. Plats Johan’s växthus, start 15.00.

§ 2 Önskemål om hundbajstunnor vid Tångvägen:

Vi skriver till kommunen att vi önskar ett antal hundbajstunnor utefter Tångvägen. Området är populärt som hundrastplats med en hel del besökare som kommer dit i bil.

§ 3 Vad skall Byalaget göra, ambitionsnivå på vårt arbete!

Kort diskussion om möjliga aktiviteter. Vi anser att nuvarande nivå på vårt arbete är RÄTT.

§ 4 Medlemsmötet söndagen den 12.4 kl.15.00

Aktuella punkter nedan i tabellen (inte nödvändigtvis i denna ordning). Plats – Pia’s annex.


Punkt att bearbeta Vem förbereder

Picknick platsen Risteören:
 • Följa upp med Viveka angående placering
  och kommunen angående ”deltagande”

Strandstädningen:

 • Koordinera med Lejet så vi kan göra en gemensam avslutning med kaffe i gröngräset. Cleara även upphämtning av insamlade sopor.

Midsommarfirande:

 • Ordna fram material (skelett) till stång
 • Ev. musik – ide finns

”Sociala planen”:

 • Samtal med Tidala (arrenderar endast marken) och vi får lov att klippa en ”liten” plan.
 • Klippning av ytan? Olöst.
 • Donation av mål om vi får ställa upp dessa.

Årsmötet:

 • Undersöka med Percy om vi kan kombinera mötet med ett besök i hans vingård. Besked vid medlemsmötet påsken.

Johan


HelenaHans, Johan


Pia

???

Helena

Helena


Uppdatering hemsidan:
 • Uppdatera styrelsemedlemmar samt lägg in aktuella protokoll. Johan har protokoll om R saknar dem.

Richard


Hundbajstunnor vid Tångvägen:
 • Mail eller brev till kommunen med vårt önskemål – bakgrund, antal och placering.

Pia
1 Medlemsmötet på påskdagen:

Status aktuella frågor – vad har vi gjort:

 • Vår skrivelse på kommunen förfrågan angående önskemål kommunikationer.
 • Sommarsänkning: aktuell status Länstyrelsen tas fram innan mötet om vi ej fått svar.
 • Picknickplats Risteören: aktuell status efter samtal med Viveka och kommunen angående ev. materialmedverkan.
 • Vägarna: möte med S Hävdavägens VSFH och vårt inställning i frågan. Information om när nästa årsmöte VSFHerna (kontrollera detta)
 • Vägnamn: fråga för VSFHterna
 • ”Sociala planen”: bakgrund och målsättning. Om vi vet mer efter samtal med Tidala så informerar vi.
 • Strandstädningen: Uppslutning och ”resultat”
 • Översiktsplanen: Aktuell status – oklar nu när EMP slutat hur går vidare.Johan

Johan

Johan

Pia/Richard

Johan

Helena

Helena

Richard

2 Övriga punkter:
 • Information om inbrott i området.
 • Ekonomisk Rapport: status medlemmar som betalt, kassan etc.
 • LEADER: Kort information, finns ideer i publiken och finns frivilliga krafter?
 • Bygderådet: Vi skall bli medlem – informera om detta och vad rådet är. Vi betalar in avgiften NU. – bankgiro 5531-7655 (Johan har vidare uppgifter för inbetalningen)

Helena

Richard

Hans

Helena

Richard

3 Inbjudan:
 • Författa inbjudan medlemsmöte, strandstädning, samt midsommarfirande.
 • Skicka ut inbjudan per mail och post om mail saknas
 • Anslå inbjudan i info skåpen.

Johan

Richard

Johan

Inga kommentarer: