2009-04-11

Styrelsemöte 2008-11-23 klockan 1500

Styrelsemöte 2008-11-23 klockan 1500

Närvarande: Helena, Maria, Rickard och Johan

§ 1 . Vinteraktivitet

Byalaget bjuder alla medlemmar på glögg –

Söndagen den 21.12 – klockan 15-16.

Plats, i Sverkers Hus dvs. hemma hos Johan Edwards Örnahusen 28:23 (fungerade ej med förslaget Månström)

Vid detta tillfälle skall Ingvar och de andra organisatörerna (guiderna) vid senaste sommarens byavandringar tackas.

En del att förbereda – se nedan.

§ 2 Medlemsavgiften

Flera medlemmar har inte betalt årsavgiften. Rickard har detaljer men ingen sammanställ lista. I samband med inbjudan glögg skickar vi en ”hälsning” från ordförande som kort redogör för de senaste händelserna/aktiviteterna. Efter denna skrivelse skickas separat en påminnelse till de medlemmar som inte har betalt.

§ 3 Samverkan med vägsamfälligheterna

Pia och Rickard träffade nyligen Titti, ordförande i Hävdavägens vägsamfällighet (södra delen). Mötet avlöpte bra och i positiv stämning. Förslag från mötet att VSF skall få publicera material på vår hemsida (ex. protokoll, kartor med aktuella vägar markerade, namn på funktionärer etc) bejakar vi – och det är ju ett bra steg i riktning mot samarbete. Nästa steg måste vara att medlemmar i VGSheterna aktiverar sig och tar diskussionen i resp. VGS kring aktuella frågor.

§ 4 Byamötet

Byamötet den 14 september på Nya Ankaret var mycket välbesökt. Johan och Helena närvarade från vår sida. Angående ÖP fick vi veta att den inte slutbehandlats pga resursbrist och att inget besked kunde lämnas när beslut kan förväntas. Kollektivtrafik var en stor punkt och kommunen redogjorde för sitt synsätt att prioritera existerande linjenät och satsa på ökad turtäthet, Anropsstyrd kollektivtrafik diskuterades ej.

Vi har nu fått en skrivelse från Benny Nilsson, utredningsansvarig i kommunen för ”Trafikplanering i Skommun” och vi har blivit inbjudna att inkomma med ideer och önskemål kring framtidens kollektivtrafik. Också vill kommunen vet hur nuvarande utbud av kollektivtrafik bättre skall nå ut till medborgarna. Vi beslöt att skicka in ett yttrande med följande innehåll:

 • Förändrad linjesträckning buss 575 via Örnahusen till Ö Hoby och Borrby istället för via Kvarnby. Detta skulle dramatiskt öka tillgängligheten för alla boende i vårt område.
 • Anföra ide om att ”mappa” resor i området för att skapa en webbaserad ”börs” där behov och utbud av privatresor kan ”mötas” – en slags ”resamed funktion”. Liknande program finns redan i ex. Kalmar län och detta skulle ju definitivt vara ett bidrag till att förbättra tillgängligheten i området samt ett bidrag till en bätter miljö.

§ 5 hastigheten på Örnahusvägen

Vi beslöt att tillskriva Vägverket – kommunen verkar inte intresserad och prioriterar andra frågor. Följande argument/punkter skall tas upp:

 • Vi önskar ”sommarsänkning till 50 km/h från Norrekås till utfart Örnahusen.
 • Sommarsänkning existerar redan på vägen ex. vi in-utfart Kåseberga
 • Ökad cykeltrafik på vägen
 • Många och ökat antal in-och utfarter utefter vägavsnittet
 • Ökad bebyggelse i området – totalt mer trafiik in/ut

§ 6 Övriga punkter

Medlemskap Bygderådet Skommun – JA, vi skall vara medlemmar. Kostar 100.-

Vägnmansskyltar – beslut, inget för Blet utan här måste VSFheterna agera och detta skall ske genom att medlemmarna i resp. VRF trycker på.

Nästa möte – sker den 1.2.2009 15.00 hemma hos Maria W.

§ Att göra Vem gör När ska det vara klart
1. Byaglögg:
 • Inbjudan:
  1. mail – till medl. som har mail
  1. post – till medl. utan mail
  2. anslagstavlorna

 • inköp glögg och tillbehör
 • ta med glöggkoppar
 • tillverka enkelt bildhäfte som tackgåva


Johan

Rickard

Helena

Johan

Johan

Helena, Maria

Rickard, Maria

21.12

omg

omg

omg


21.12

2. Medlemsavgiften:
 1. Skriva ”hälsning” från ordförande
 2. Skicka ut ”hälsningen – tillsammans med inbjudan glögg.

Helena

Se listan ovan för inbjudan glögg


omg.

omg.

3. Vägsamfälligheterna:
 1. Kontakta Titti och få material som kan publiceras på vår hemsida.
Rickard
4. Byamötet och skrivelsen kring kollektivtrafik:
 1. Författa svar på skrivelse – se ovan
 2. Spåna kring ”mappning” av reserörelser i området. Kanske vi kan få bidrag och också intressera andra partner?


Johan

Rickard, HasseOmg.

1.2.2009

5. Övrigt:
 1. Författa skrivelse till vägverket, utgångspunkt i redan existerande skriftväxling samt argumenten ovan.

Johan

Senast

1.2.2009


Inga kommentarer: