2009-04-11

Skrivelse till vägverket

Vägverket
Attn: Mikael Olsson
Box 543
291 25 Kristianstad


Förslag om ”sommarsänkning” av hastigheten på kustväg 1500 genom Norrekås och Örnahusen.

Hej Mikael!

Byalaget Norrekås/Örnahusen representerar boende i Norrekås och Örnahusen – byarna ligger utefter väg 1500, ”kustvägen”, söder om Skillinge. Vi önskar att Vägverket beslutar om sänkt hastighet under sommaren på vägavsnittet genom byarna.

  1. Ett stort antal nya fastigheter har tillkommit i området under de senaste åren. Detta har resulterat i att antalet motorfordon och cyklar som använder Kustvägen för att angöra det lokala vägnätet samt att korsa vägen på väg ner till havet ökat kraftigt. Många utfarter ligger skymda och ofta krävs kraftiga inbromsningar på Kustvägen när bilar och cyklar sakta och försiktigt svänger ut på Kustvägen – inte sällan handlar det om bilister som kör långt över de tillåtna 70 km/h. Sträckan är rak och inbjuder ”naturligt” till höga hastigheter. Problemen uppträder företrädesvis under sommarmånaderna då trafiken tidvis är att beteckna som tät.

  1. Vi är glada att vi har ett sommar bageri i Örnahusen, det är mycket framgångsrikt och antalet kunder ökar för varje år. Flertalet kunder som kör bil eller cyklar till bageriet färdas utefter Kustvägen eller korsar denna på sin väg till butiken. En grupp av kunder är barnfamiljer på cykel som tar en sväng via bageriet på väg ner till stranden.

  1. Antalet besökare som under sommaren väljer att cykla ökar, det ligger i tiden. Kustvägen är smal och tillåter inte att cyklister passeras vid möte. Detta leder till vansinnes omkörningar i hög hastighet i slalom mellan cyklisterna. Förra sommaren inträffade två allvarliga incidenter där just cyklist och bilist var inblandade på den aktuella sträckan. Båda händelserna krävde ambulansutryckning. Frågan är inte om utan när nästa olycka inträffar.

    Vi boende i området cyklar sällan på Kustvägen under sommaren p.g.a. den höga risk som vi upplever att hastigheten utgör.


Norrekås/Örnahusen är typiska sommarbyar – det är under de sommar månaderna som befolkningen i området exploderar och belastningen på vägnätet är som störst. Vi ber därför Vägverket att hastigheten genom byarna skall sänkas under sommarmånaderna från de normalt tillåtna 70 Km/h till 50 Km/h. Vi noterar att denna typ av sommarsänkning redan tillämpas på Kustvägen vid bl.a. Kåseberga.

Vi vore tacksamma om vägverket kunde agera skyndsamt så att vi redan kommande sommar får uppleva en förbättrad trafikmiljö, inte minst för de oskyddade trafikanterna.

Hälsningar

Helena Åkesson
Norrekås/Örnahusen’s Byalag
Örnahusen 3:10
276 36 Borrby

Inga kommentarer: