2009-04-11

Styrelsemöte 2008-10-05

NorrkeåsÖrnahusens Byalag – Protokoll möte

Tid: Söndagen den 5 september 2008

Närvarande: Helena, Pia, Maria, Richard Johan och Hans

Extra möte med anledning av att kommunen kallat till byamöte tisdagen den 14 september, samt oklarheter angående hur vi skall hantera ”vägsamfällighetsfrågan”.

Punkt Beslut Anm:
Byamötet – aktuella frågor som vi vill få svar på Vi tar upp följande frågor:
 1. ÖP
  • Aktuell status, varför dröjer beslut, något oklart?
  • Praktisk tillämning – vad kan vi förvänta oss?
  • Finns ju flera beslut om bygglov som strider mot föreslagen ÖP?
  • Andra dokument/bestämmelser som vägleder i kommunens arbete ex. Strandskydd?
  • Finns planer kring att utvidga ytor inom detaljplanelagt område?

 1. Kommunikationer
  • Behov av att kunna utnyttja kollektivtrafik – bl.a gott om ungdomar i området.
  • Hur agera om vi vill verka för en omläggning eller utvidgning av kollektivtrafiken? Samarabete kommunen byalaget?

  ”Förslag: Anropsstyrd kollektivtrafik”

Johan, Helena och Hans planerar att deltaga, ev. deltar också andra styrelse medlemmar.
Vägsamfälligheterna Vi kallar inte nu till gemensamt möte – 3 samfälligheter. Steg 1. blir nu att ta en informell ”kopp” med Titti, ordförande i Hävdavägen syd, för att känna av uppfattning i frågan kring vägstandard, hastigheter etc. Sedan diskussion i byalaget och beslut om hur gå vidare.

Vi informerar Vägsamfälligheten angående punkten ”hastighet Örnahusvägen”

Pia och Richard träffar Titti Eklöv någon gång under de kommande veckorna., fråga som ”intresserar flera medlemmar”.
Nästa möte Söndagen den 23 november, 15.00 hos Maria.
Extra punkt – medlemsavgifter Dåligt resultat – Richard mailar nu till alla medlemmar ( de som har mail) som ännu inte betalt

Johan antecknade

Inga kommentarer: